Παράνομο εμπόριο

Παράνομο εμπόριο καπνού: ένα φαινόμενο που απειλεί την δημόσια υγεία, την εθνική οικονομία και προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν για την καταπολέμηση του

Ένα πρόβλημα με παγκόσμιες διαστάσεις

Το παράνομο εμπόριο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά προβλήματα διεθνώς. Ορισμένες έρευνες μάλιστα αναφέρουν ότι σε ετήσια βάση διακινούνται έως και 600 δισ. παράνομα τσιγάρα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 12% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Τα τσιγάρα περιλαμβάνονται στα προϊόντα που αποτελούν συχνότερα αντικείμενο εμπορίας στη μαύρη αγορά, λόγω του υψηλού περιθωρίου κέρδους τους, της σχετικής ευκολίας παραγωγής και διακίνησής τους, των χαμηλών ποσοστών εντοπισμού και των ήπιων/μη αυστηρών ποινών.

Το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού δεν συνιστά απειλή μόνο για τις καπνοβιομηχανίες. Αντιθέτως, στερεί έσοδα από τα δημόσια ταμεία, πλήττει οικονομικά τους νόμιμους εμπόρους λιανικής και ενέχει υψηλό κίνδυνο για τους καταναλωτές λόγω της χρήσης προϊόντων που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις, προς όφελος των λαθρεμπόρων και του οργανωμένου εγκλήματος. 

Το φαινόμενο του παράνομου εμπορίου στην Ελλάδα

Το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού στην Ελλάδα έχει λάβει δραματικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια και υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Την τελευταία πενταετία, το παράνομο εμπόριο στη χώρα μας κατέγραψε αλματώδη αύξηση σκαρφαλώνοντας από το 5% σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σήμερα (τσιγάρα και χύμα καπνός). Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι περισσότερα από 2 στα 10 τσιγάρα που καταναλώνονται στην Ελλάδα είναι παράνομα.

Τι μπορεί να γίνει;

O μόνος τρόπος για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου είναι η συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων, των αρχών επιβολής του νόμου και της καπνοβιομηχανίας. Για τον λόγο αυτό, ο Όμιλος της British American Tobacco:

  • Επενδύει πάνω από 70 εκατ. ευρώ ετησίως για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού
  • Συλλέγει εμπορικές πληροφορίες σχετικά με το παράνομο εμπόριο
  • Τάσσεται υπέρ της χρήσης συστημάτων ψηφιακής κωδικοποίησης και σήμανσης και τεχνολογιών παρακολούθησης και εντοπισμού (T&T) που επιτρέπουν στην εταιρεία να παρακολουθεί την πορεία των προϊόντων καπνού κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού
  • Μεριμνά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επί του θέματος των εργαζομένων της, των επιχειρηματικών εταίρων της και του κοινού.

Τι σημαίνει...

  • Παράνομο προϊόν: Κάθε λαθραίο προϊόν ή προϊόν παραποίησης/απομίμησης ή προϊόν τοπικής παραγωγής που δεν έχει δηλωθεί. Για τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιείται επίσης ο όρος «λαθραίο προϊόν».
  • Λαθρεμπόριο: Η παράνομη διακίνηση προϊόντων (γνήσιων ή παραποιημένων) από μια δικαιοδοσία (χώρα, πολιτεία κ.λπ.) σε άλλη ή από ένα φορολογικό καθεστώς σε άλλο, χωρίς καταβολή των προβλεπόμενων φόρων ή/και δασμών στην οικεία δικαιοδοσία ή κατά παράβαση νόμων που απαγορεύουν την εισαγωγή ή εξαγωγή τους.
  • Αδήλωτη τοπική παραγωγή: Προϊόντα που παράγονται και διατίθενται προς κατανάλωση στην ίδια χώρα και τα οποία δεν δηλώνονται στις τοπικές φορολογικές αρχές και για τα οποία, συνεπώς, δεν καταβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να παράγονται σε εγκεκριμένες μονάδες παραγωγής ή σε παράνομες κεκαλυμμένες επιχειρήσεις.
  • Διασυνοριακό εμπόριο: Γνήσια προϊόντα που αγοράζονται σε μια χώρα, με την καταβολή δασμών ή ατελώς και, στη συνέχεια, εισέρχονται σε άλλη χώρα όπου καταναλώνονται χωρίς να καταβάλλονται τοπικοί φόροι. Η δραστηριότητα αυτή συνιστά παράνομο εμπόριο εάν οι σχετικές ποσότητες προορίζονται για εμπορική χρήση ή, εφόσον αφορούν προσωπική χρήση, υπερβαίνουν τα εκάστοτε ατομικά όρια τελωνειακών ατελειών.
max
large
medium
small
mobile