Οι Αρχές και τα Πρότυπά μας

Ως υπεύθυνη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με σημαντικά θετική συμβολή στην ελληνική οικονομία, η BAT Hellas συνεργάζεται και στηρίζει υψηλού κύρους οργανισμούς, με στόχο τον εντοπισμό των διάφορων κοινωνικών αναγκών και τη συμβολή στην καλύτερη δυνατή κάλυψή τους.

Η Δήλωση των Επιχειρηματικών Αρχών του Ομίλου της ΒΑΤ αποτελεί τη βάση που καθορίζει τον τρόπο άσκησης της επιχειρηματικής  δραστηριότητας στον τομέα της υπευθυνότητας. Καρπός και προϊόν διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η δήλωση  βασίζεται σε τρεις Επιχειρηματικές Αρχές — αμοιβαίο όφελος, υπεύθυνη διαχείριση προϊόντων και ορθή εταιρική συμπεριφορά— καθώς και σε δεκαοκτώ θεμελιώδη πιστεύω. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου έχουν υιοθετήσει τη Δήλωση και ενθαρρύνονται να διεξάγουν διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να καθοριστεί ο βέλτιστος τρόπος αποτύπωσης των αρχών αυτών  στις επιχειρηματικές τους πρακτικές.  Οι Επιχειρηματικές Αρχές και τα θεμελιώδη πιστεύω συνθέτουν τη βάση για τον συνεχή έλεγχο των επιδόσεων των εταιρειών του Ομίλου σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Διεθνείς Αρχές Μάρκετινγκ (International Marketing Principles – IMP)

Οι Διεθνείς Αρχές Μάρκετινγκ  του Ομίλου παρέχουν λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με όλους τους τομείς του μάρκετινγκ προϊόντων καπνού, από τα μηνύματα σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και τις πινακίδες ανάρτησης διαφημίσεων μέχρι τις προωθητικές ενέργειες, τη συσκευασία των προϊόντων και τις χορηγίες. Κεντρική θέση στο πλαίσιο των Διεθνών Αρχών Μάρκετινγκ κατέχει η μακρόχρονη δέσμευση που έχει αναλάβει η εταιρεία προκειμένου να διασφαλίζει ότι καμία ενέργεια μάρκετινγκ δεν απευθύνεται ούτε είναι ιδιαιτέρως ελκυστική στους νέους.  Οι Διεθνείς Αρχές Μάρκετινγκ εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ορισμένες χώρες είναι αυστηρότερες, υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.

Η τήρηση των Διεθνών Προτύπων Μάρκετινγκ από τις εταιρείες του Ομίλου αποτελεί μέρος της διαδικασίας τακτικών εσωτερικών ελέγχων, ενώ παράλληλα ελέγχεται σε ετήσια βάση από τη Διοίκηση και αξιολογείται από την Ελεγκτική Επιτροπή. Επιπλέον, κάθε χρόνο η εταιρεία δημοσιεύει τυχόν περιπτώσεις ανεπαρκούς συμμόρφωσης.  Η εταιρεία τηρεί διαχρονικά, υψηλά στάνταρντ αυτοδέσμευσης μέσω των Διεθνών Προτύπων Μάρκετινγκ του Ομίλου σε όλες τις μορφές διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων της. Αυτό ωθεί τους  ανθρώπους της εταιρείας να είναι  πάντα πιο δημιουργικοί, περισσότερο πρωτοπόροι και σε εγρήγορση για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των ενήλικων καταναλωτών.

max
large
medium
small
mobile