Παράνομο εμπόριο

Παράνομο εμπόριο καπνού: ένα φαινόμενο που απειλεί την δημόσια υγεία, την εθνική οικονομία και προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν για την καταπολέμηση του

Ένα πρόβλημα με παγκόσμιες διαστάσεις

Το παράνομο εμπόριο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά προβλήματα διεθνώς. Ορισμένες έρευνες μάλιστα αναφέρουν ότι σε ετήσια βάση διακινούνται περισσότερα από 400 δις παράνομα τσιγάρα.

Τα τσιγάρα περιλαμβάνονται στα προϊόντα που αποτελούν συχνότερα αντικείμενο εμπορίας στη μαύρη αγορά, λόγω του υψηλού περιθωρίου κέρδους τους, της σχετικής ευκολίας παραγωγής και διακίνησής τους, των χαμηλών ποσοστών εντοπισμού και των ήπιων/μη αυστηρών ποινών.

Το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού δεν συνιστά απειλή μόνο για τις καπνοβιομηχανίες. Αντιθέτως, στερεί έσοδα από τα δημόσια ταμεία, πλήττει οικονομικά τους νόμιμους εμπόρους λιανικής και ενέχει υψηλό κίνδυνο για τους καταναλωτές λόγω της χρήσης προϊόντων που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις, προς όφελος των λαθρεμπόρων και του οργανωμένου εγκλήματος.

Το φαινόμενο του παράνομου εμπορίου στην Ελλάδα

Το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού στην Ελλάδα έχει λάβει δραματικές διαστάσεις και υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Τα τελευταία χρόνια, το παράνομο εμπόριο στη χώρα μας κατέγραψε αλματώδη αύξηση σκαρφαλώνοντας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σήμερα (τσιγάρα και χύμα καπνός). Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι περισσότερα από 2 στα 10 τσιγάρα που καταναλώνονται στην Ελλάδα είναι παράνομα.

Τι μπορεί να γίνει;

Υποστηρίζουμε πλήρως τις ρυθμιστικές αρχές, τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προσπάθεια εξάλειψης κάθε μορφής παράνομου εμπορίου καπνού. Επιθυμία μας είναι όλες οι αγορές μας να μην αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.

Θεωρούμε ζωτικής σημασίας οι κυβερνήσεις να θεσπίσουν εφαρμόσιμα φορολογικά καθεστώτα και οικονομικές πολιτικές που δε θα δημιουργούν συνθήκες που θα ενθαρρύνουν το παράνομο εμπόριο, με ισχυρούς ελέγχους στα σύνορα και αποτελεσματικούς νόμους για την καταπολέμηση της μαύρης αγοράς.

Τι σημαίνει …

  • Παράνομο προϊόν: Κάθε λαθραίο προϊόν ή προϊόν παραποίησης/απομίμησης ή προϊόν τοπικής παραγωγής που δεν έχει δηλωθεί. Για τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιείται επίσης ο όρος «λαθραίο προϊόν».
  • Λαθρεμπόριο: Η παράνομη διακίνηση προϊόντων (γνήσιων ή παραποιημένων) από μια δικαιοδοσία (χώρα, πολιτεία κ.λπ.) σε άλλη ή από ένα φορολογικό καθεστώς σε άλλο, χωρίς καταβολή των προβλεπόμενων φόρων ή/και δασμών στην οικεία δικαιοδοσία ή κατά παράβαση νόμων που απαγορεύουν την εισαγωγή ή εξαγωγή τους.
  • Αδήλωτη τοπική παραγωγή: Προϊόντα που παράγονται και διατίθενται προς κατανάλωση στην ίδια χώρα και τα οποία δεν δηλώνονται στις τοπικές φορολογικές αρχές και για τα οποία, συνεπώς, δεν καταβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να παράγονται σε εγκεκριμένες μονάδες παραγωγής ή σε παράνομες κεκαλυμμένες επιχειρήσεις.
  • Διασυνοριακό εμπόριο: Γνήσια προϊόντα που αγοράζονται σε μια χώρα, με την καταβολή δασμών ή ατελώς και, στη συνέχεια, εισέρχονται σε άλλη χώρα όπου καταναλώνονται χωρίς να καταβάλλονται τοπικοί φόροι. Η δραστηριότητα αυτή συνιστά παράνομο εμπόριο εάν οι σχετικές ποσότητες προορίζονται για εμπορική χρήση ή, εφόσον αφορούν προσωπική χρήση, υπερβαίνουν τα εκάστοτε ατομικά όρια τελωνειακών ατελειών.
max
large
medium
small
mobile